வாக்குத்தத்தம்: 2019 ஜனவரி 13 ஞாயிறு

சேனைகளின் கர்த்தாவே, உமது வாசஸ்தலங்கள் எவ்வளவு இன்பமானவைகள்! (சங். 84:1).
ஆதியாகமம் 31,32 | மத்தேயு 10:24-42

சத்தியவசனம்