வாக்குத்தத்தம்: 2019 ஜனவரி 14 திங்கள்

நியாயத்தைக் கைக்கொள்ளுகிறவர்களும், நீதியைச் செய்கிறவர்களும் பாக்கியவான்கள் (சங். 106:3).
ஆதியாகமம் 33-35 | மத்தேயு.11

சத்தியவசனம்