ஜெபக்குறிப்பு: 2019 ஜனவரி 14 திங்கள்

… உன் சந்ததியின்மேல் என் ஆவியையும், உன் சந்தானத்தின்மேல் என் ஆசீர்வாதத்தையும் ஊற்றுவேன் (ஏசா.44:3) என்று வாக்குப்படியே பங்காளர் குடும்பங்களிலே ஆவிக்குரிய வாழ்விற்காக ஜெபிக்கக் கேட்ட ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் பெலப்படுத்தவும், விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் எல்லாவித சந்தோஷத்தினாலும் சமாதானத்தினாலும் நிரப்பவும் வேண்டுதல் செய்வோம்.

சத்தியவசனம்