ஜெபக்குறிப்பு: 2019 பிப்ரவரி 11 திங்கள்

நீங்கள் உலகமெங்கும் போய், சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கியுங்கள் (மாற்கு 16:15) தேவனின் கட்டளைப்படி அனைத்து இடங்களிலும் நடைபெறும் சுவிசேஷ கைப்பிரதி ஊழியம், மருத்துவமனை ஊழியம், கிராம ஊழியங்கள், படைமுயற்சி கூட்டங்கள் இவைகள் தடையின்றி சுயாதீனமாக செய்யப்படுவதற்கு கர்த்தர் உதவிச் செய்யும்படியாக ஜெபிப்போம்.

சத்தியவசனம்