வாக்குத்தத்தம்: 2019 பிப்ரவரி 11 திங்கள்

எருசலேமின் சமாதானத்துக்காக வேண்டிக்கொள்ளுங்கள் (சங்.122:6).
லேவியராகமம் 6,7 | மத்தேயு 26:47-75

சத்தியவசனம்