வாக்குத்தத்தம்: 2019 பிப்ரவரி 12 செவ்வாய்

ஒருவனுடைய வழிகள் கர்த்தருக்குப் பிரியமாயிருந்தால் ………….. . சத்துருக்களும் அவனோடே சமாதானமாகும்படி செய்வார் (நீதி.16:7).
லேவியராகமம் 8,9 | மத்தேயு 27:1-26

சத்தியவசனம்