வாக்குத்தத்தம்: 2019 பிப்ரவரி 13 புதன்

அப்பொழுது இயேசு வந்து நடுவே நின்று: உங்களுக்குச் சமாதானம் என்றார் (யோவா.20:26) .
லேவியராகமம் 10,11 | மத்தேயு 27:27-45

சத்தியவசனம்