வாக்குத்தத்தம்: 2019 பிப்ரவரி 14 வியாழன்

கர்த்தாவே எங்களுக்குச் சமாதானத்தைக் கட்டளையிடுவீர் (ஏசா.26:12).
லேவியராகமம் 12,13 | மத்தேயு.27:46-66

சத்தியவசனம்