வாக்குத்தத்தம்: 2019 மார்ச் 14 வியாழன்

.. ..தம்முடைய சொந்த இரத்தத்தினாலும் ஒரேதரம் மகா பரிசுத்த ஸதலத்திலே பிரவேசித்து, நித்திய மீட்பை உண்டு பண்ணினார் (எபி 9:12).
உபாகமம் 7-9 | மாற்கு.14:53-72

சத்தியவசனம்