வாக்குத்தத்தம்: 2019 மார்ச் 15 வெள்ளி

அவர்தாமே தமது சரீரத்திலே நம்முடைய பாவங்களைச் சிலுவையின்மேல் சுமந்தார் (1பே.2:24).
உபாகமம் 10,11 | மாற்கு.15:1-23

சத்தியவசனம்