வாக்குத்தத்தம்: 2019 மார்ச் 16 சனி

நியாயப்பிரமாணத்தினாலே ஒருவனும் தேவனிடத்தில் நீதிமானாகிறதில்லை (கலா 3:11).
உபாகமம்; .12,13 | மாற்கு.15:24-47

சத்தியவசனம்