வாக்குத்தத்தம்: 2019 மார்ச் 17 ஞாயிறு

நம்முடைய இரட்சணியக் கன்மலையைச் சங்கீர்த்தனம் பண்ணக்கடவோம் வாருங்கள் (சங்.95:1). .
உபாகமம் 14-16 | மாற்கு.16

சத்தியவசனம்