வாக்குத்தத்தம்: 2019 ஏப்ரல் 15 திங்கள்

பேதுரு அவரை நோக்கி… உமக்காக என் ஜீவனையும் கொடுப்பேன் என்றான் (யோவா.13:37).
நியாயாதிபதிகள் 19 | லூக்கா.12:16-41

சத்தியவசனம்