வாக்குத்தத்தம்: 2019 ஏப்ரல் 16 செவ்வாய்

இயேசு சீஷர்களிடத்தில்வந்து, … நீங்கள் ஒரு மணி நேரமாவது என்னோடே கூட விழித்திருக்கக் கூடாதா? என்றார் (மத். 26:40).
நியாயாதிபதிகள் 20,21 | லூக்கா.12:42-59

சத்தியவசனம்