வாக்குத்தத்தம்: 2019 ஏப்ரல் 17 புதன்

இயேசு பிரதியுத்தரமாக: நீர் சொல்லுகிறபடி நான் ராஜாதான் ….சத்தியவான் எவனும் என் சத்தம் கேட்கிறான் என்றார் (யோவா.18:37).
ரூத்.1,2 | லூக்கா.13

சத்தியவசனம்