வாக்குத்தத்தம்: 2019 ஏப்ரல் 18 வியாழன்

நானோ உன் விசுவாசம் ஒழிந்து போகாதபடிக்கு உனக்காக வேண்டிக்கொண்டேன் (லூக்.22:32).
ரூத்.3,4 | லூக்கா.14

சத்தியவசனம்