வாக்குத்தத்தம்: 2019 மே 16 வியாழன்

உமது அடியேனை உமது கிருபையின்படியே நடத்தி, உமது பிரமாணங்களை எனக்குப் போதியும் (சங் 119:124).
1இராஜாக்கள் 5,6 | யோவான்.4:1-13

சத்தியவசனம்