ஜெபக்குறிப்பு: 2019 மே 16 வியாழன்

“என்னையன்றி உனக்கு வேறே தேவர்கள் உண்டாயிருக்கவேண்டாம்” (யாத்.20:3) தமிழகத்திலுள்ள காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் தெய்வங்கள் அல்லாதவைகளை வணங்கி அந்த பட்டணத்தை முழுமையாக ஆக்கிரமித்திருக்கும் சத்துருவின் கோட்டைகள் தகர்க்கப்படுவதற்கும், அங்குள்ள சுவிசேஷ ஊழியர்களை கர்த்தர் வல்லமையாய் பயன்படுத்தி மக்கள் இரட்சிக்கப்படுவதற்கும் ஜெபிப்போம்.

சத்தியவசனம்