வாக்குத்தத்தம்: 2019 மே 18 சனி

கிருபையும் சத்தியமும் உன்னை விட்டு விலகாதிருப்பதாக; நீ அவைகளை உன் இருதயமாகிய பலகையில் எழுதிக்கொள் (நீதி 3:3).
1இராஜாக்கள் 8,9 | யோவான்.4:40-54

சத்தியவசனம்