வாக்குத்தத்தம்: 2019 ஜுன் 15 சனி

உமது கிருபையிலே களிகூர்ந்து மகிழுவேன் (சங். 31:7).
1நாளாகமம் 14,15 | யோவான்.18:19-40

சத்தியவசனம்