வாக்குத்தத்தம்: 2019 ஜுன் 12 புதன்

நான் கர்த்தரை அவருடைய நீதியின்படி துதித்து, உன்னதமான கர்த்தருடைய நாமத்தைக் கீர்த்தனம் பண்ணுவேன். (சங் 7:17)
1நாளாகமம் 8,9 | யோவான்.16

சத்தியவசனம்