ஜெபக்குறிப்பு: 2019 ஜுன் 12 புதன்

நீங்கள் கூடிவந்து, என்னைத் தொழுதுகொண்டு, என்னை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணுவீர்கள்; நான் உங்களுக்கு செவிகொடுப்பேன் (எரேமி.29:12) என்ற வாக்குப்படியே இந்தநாளின் சத்தியவசன அலுவலக ஜெபக்கூட்டத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கவும், ஏறெடுக்கப்படும் விண்ணப்பங்களின் சத்தத்துக்கு தமது தயவுள்ள சித்தத்தின்படியே கர்த்தர் பதில் தந்திடவும் மன்றாடுவோம்.

சத்தியவசனம்