வாக்குத்தத்தம்: 2019 ஜுன் 13 வியாழன்

என்னோடேகூடக் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்கள்; நாம் ஒருமித்து அவர் நாமத்தை உயர்த்துவோமாக (சங்.34:3)
1நாளாகமம் 10,11 | யோவான்.17

சத்தியவசனம்