வாக்குத்தத்தம்: 2019 ஜுன் 14 வெள்ளி

கர்த்தர் எனக்கு நன்மை செய்தபடியால் அவரைப் பாடுவேன். (சங் 13:6)
1நாளாகமம் 12,13 | யோவான்.18:1-18

சத்தியவசனம்