ஜெபக்குறிப்பு: 2019 ஜுன் 14 வெள்ளி

அவர் ஒடுக்கப்படுகிறவர்களுக்கு நியாயஞ்செய்கிறார்; .. கட்டுண்டவர்களைக் கர்த்தர் விடுதலையாக்குகிறார் (சங்.146:7) கடன் வாங்கி அதைச் செலுத்த முடியாத நிலையிலுள்ள பங்காளர் குடும்பங்களில் உள்ள நெருக்கடியான சூழ்நிலைகளை கர்த்தர் மாற்றவும், அதை திரும்ப கொடுப்பதற்கான திறனையும் வழிகளையும் கர்த்தர் தந்தருளவும், இனி கடன்படாதிருக்க கிருபை செய்யவும் ஜெபிப்போம்.

சத்தியவசனம்