வாக்குத்தத்தம்: 2019 ஜூலை 12 வெள்ளி

தேவன் ஜாதிகள் மேல் அரசாளுகிறார்; தேவன் தமது பரிசுத்த சிங்காசனத்தின் வீற்றிருக்கிறார் (சங் 47:8).
எஸ்றா 10 | அப்போஸ்.13:40-52

சத்தியவசனம்