வாக்குத்தத்தம்: 2019 ஜூலை 13 சனி

கர்த்தர் பெரியவர், அவர் தமது தேவனுடைய நகரத்திலும், தமது பரிசுத்த பர்வதத்திலும் மிகவும் துதிக்கப்படத்தக்கவர் (சங் 48:1).
நெகேமியா 1- 3 | அப்போஸ்தலர் 14

சத்தியவசனம்