வாக்குத்தத்தம்: 2019 ஜூலை 14 ஞாயிறு

கர்த்தருடைய நாமத்திற்குரிய மகிமையைச் செலுத்துங்கள்; பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கர்த்தரைத் தொழுதுகொள்ளுங்கள் (சங்.29:2).
நெகேமியா 4-6 | அப்போஸ்தலர் 15:1-18

சத்தியவசனம்