ஜெபக்குறிப்பு: 2019 ஜூலை 14 ஞாயிறு

கர்த்தர் என்றென்றைக்கும் ராஜாவாக வீற்றிருக்கிறார் (சங்.29:10) இராஜாவின் சமுகத்தில் அவரை ஆராதிக்க பயத்தோடும் ஆயத்தத்தோடும் காணப்படவும், திருச்சபைகளில் செய்யப்படுகிறதான அனைத்துவகையான ஊழியங்களிலும் முழுஈடுபாட்டுடன் திருச்சபை மக்கள் கலந்துகொள்ளவும், இவ்வூழியங்களின் முக்கிய பொறுப்புகளில் உள்ளவர்களுக்காகவும் ஜெபிப்போம்.

சத்தியவசனம்