வாக்குத்தத்தம்: 2019 ஆகஸ்டு 16 வெள்ளி

தம்முடைய ஜனமாகிய இஸ்ரவேலுக்கு இளைப்பாறுதலை அருளின கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் (1இரா.8:56).
சங்கீதம் 66-69 | ரோமர் 12

சத்தியவசனம்