வாக்குத்தத்தம்: 2019 செப்டம்பர் 12 வியாழன்

விசுவாசத்தின் நல்ல போராட்டத்தைப் போராடு, அதற்காகவே நீ அழைக்கப்பட்டாய் (1தீமோ. 6:12).
நீதிமொழிகள் 29-31 | 2கொரிந்தியர் 3

சத்தியவசனம்