வாக்குத்தத்தம்: 2019 செப்டம்பர் 13 வெள்ளி

நீதியையும் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் சமாதானத்தையும் அடையும்படி நாடு (2தீமோ. 2:22).
பிரசங்கி 1-3 | 2கொரிந்தியர் 4

சத்தியவசனம்