வாக்குத்தத்தம்: 2019 செப்டம்பர் 14 சனி

பெருமையுள்ளவனைப் பார்க்கிலும் பொறுமையுள்ளவன் உத்தமன் (பிரச.7:8).
பிரசங்கி 4-6 | 2கொரிந்தியர் 5

சத்தியவசனம்