வாக்குத்தத்தம்: 2023 ஜனவரி 25 புதன்

வானத்தின் கீழிருக்கிற ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் ஒவ்வொரு சமயமுண்டு (பிரச. 3:1).
வேதவாசிப்பு: யாத்திராகமம் 8,9 | மாலை: மத்தேயு 17