வாக்குத்தத்தம்: 2023 நவம்பர் 21 செவ்வாய்

என்னையன்றி இரட்சகர் ஒருவரும் இல்லை (ஒசியா 13:4).
வேதவாசிப்பு: காலை: எசேக்கியேல் 35,36 | மாலை: யாக்கோபு 3