வாக்குத்தத்தம்: 2024 பிப்ரவரி 12 திங்கள்

நீதி அவருக்கு அரைக்கட்டும், சத்தியம் அவருக்கு இடைக்கச்சையுமாயிருக்கும். (ஏசாயா 11:5)
வேதவாசிப்பு: லேவியராகமம் 8,9 | மாலை: மத்தேயு 27:1-26