வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஏப்ரல் 16 திங்கள்

ஜனங்கள் காலமே எழுந்திருந்து, அங்கே ஒரு பலிபீடத்தைக் கட்டி, … சமாதான பலிகளையும் செலுத்தினார்கள். (நியாய.21:4)
வேதவாசிப்பு: நியாயாதிபதிகள்.20,21 | லூக்கா.12:42-59

சத்தியவசனம்