வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஆகஸ்டு 10 வெள்ளி

எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறார்களோ, அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரராயிருக்கிறார்கள். (ரோம.8:14)
வேதவாசிப்பு: சங்கீதம்.35-37 | ரோமர்.8:1-17

சத்தியவசனம்