வாக்குத்தத்தம்: 2019 மே 17 வெள்ளி

தமக்குப் பயந்து, தமது கிருபைக்குக் காத்திருக்கிறவர்கள்மேல் கர்த்தர் பிரியமாயிருக்கிறார் (சங் 147:11).
1இராஜாக்கள் 7 | யோவான்.4:14-39

சத்தியவசனம்