வாக்குத்தத்தம்: 2019 ஆகஸ்டு 15 வியாழன்

என் கட்டளைகளின்படி செய்து … நடக்கக்கடவீர்கள்; … தேசத்திலே சுகமாய்க் குடியிருப்பீர்கள் (லேவி.25:18).
சங்கீதம் 59-65 | ரோமர் 11:13-36

சத்தியவசனம்