வாக்குத்தத்தம்: 2019 ஆகஸ்டு 14 புதன்

நான் பரிசுத்தர், ஆகையால் நீங்களும் பரிசுத்தராயிருங்கள் (1பேது.1:16).
சங்கீதம் 53-58 | ரோமர் 11:1-12

சத்தியவசனம்