வாக்குத்தத்தம்: 2019 செப்டம்பர் 11 புதன்

விசுவாசம் அன்பு என்னும் மார்க்கவசத்தையும் தரித்துக் கொண்டிருக்கக்கடவோம் (1தெச. 5:8).
நீதிமொழிகள் 26-28 | 2கொரிந்தியர் 2

சத்தியவசனம்